مخزن

از جمله تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، دارویی و غذایی میتوان به مخزن اشاره کرد
مخزن محل انباشت ، ذخیره و نگهداری مواد میباشد
هر مخزن  نسبت به نوع صنعت ،خوردگی مواد ، محل قرارگیری ، حرارت و فشار و ... از جنس های مختلف و با روشها و مهندسی متفاوت  ساخته میشود

مخزن

مخازن ایستاده


وان تمام استیل